Ulanyş şertleri

Şahsy maglumatlar üçin Gizlinlik Düzgünleri (mundan beýläk Gizlinlik Düzgünleri diýlip atlandyrylýar) şu Gizlinlik Düzgünleriniň teksti ýerleşdirilen bu saýtyň Ulanyjy barada, şeýle hem onda ýerleşdirilen islendik programma we haryt barada alyp biljek ähli maglumatlaryna degişlidir.

1. DÜZGÜNLERIŇ KESGITLEMESI

1.1 Şu Gizlinlik Düzgünlerinde aşakdaky adalgalar ulanylýar:

1.1.1. "Saýt dolandyryşy" saýty dolandyrmak, adyndan hereket edýän, şahsy maglumatlary gurnaýan we (ýa-da) işleýän, şeýle hem şahsy maglumatlary gaýtadan işlemegiň maksatlaryny, işlenmeli şahsy maglumatlaryň düzümini, hereketleri (amallary) kesgitleýän ygtyýarly işgärler. şahsy maglumatlar bilen ýerine ýetirilýär.

1.1.2. "Şahsy maglumatlar" belli bir ýa-da kesgitlenýän adama gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn degişli maglumatlar (şahsy maglumatlaryň mowzugy).

1.1.3. "Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek" islendik gural (amal) ýa-da awtomatlaşdyryş gurallaryny ulanmak ýa-da ýygnamak, ýazga almak, ulgamlaşdyrmak, ýygnamak, saklamak, takyklamak (täzelenmek, üýtgetmek) ýaly şahsy gurallar bilen ulanylmazdan ýerine ýetirilen hereketler (amallar). , çykarmak, ulanmak, geçirmek (paýlamak, üpjün etmek, giriş), şahsylaşdyrma, blokirlemek, pozmak, şahsy maglumatlary ýok etmek.

1.1.4. "Şahsy maglumatlaryň gizlinligi" Saýt administrasiýasy üçin şahsy maglumatlaryň ýa-da beýleki kanuny sebäpleriň razylygy bolmazdan bilkastlaýyn ýaýramagynyň öňüni almak üçin hökmany talapdyr.

1.1.5. "Saýtyň ulanyjysy (mundan beýläk Ulanyjy diýlip atlandyrylýar)" bu internetde saýta girip, bu saýty öz maksatlary üçin ulanýan adam.

1.1.6. "Kukiler", web serweri tarapyndan iberilen we ulanyjynyň kompýuterinde saklanýan kiçijik bir bölek, web saýtyň sahypasyny açjak bolanyňyzda web müşderisi ýa-da web brauzeri her gezek HTTP haýyşy boýunça web serwerine iberýär.

1.1.7. "IP-salgy", IP protokolyny ulanyp gurlan kompýuter torundaky düwüniň özboluşly tor salgysy.

2. UMUMY DÜZGÜNLER

2.1. Saýtyň Ulanyjy tarapyndan ulanylmagy, şu Gizlinlik Düzgünlerini we Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemegiň şertlerini kabul etmegi aňladýar.

2.2. Gizlinlik düzgünleriniň şertleri bilen ylalaşmasa, Ulanyjy sahypany ulanmagy bes etmeli.

2.3 Bu Gizlinlik Düzgünleri diňe şu web saýta degişlidir. Saýt administrasiýasy, Ulanyjynyň bu sahypadaky linklere basyp biljek üçünji tarap sahypalary üçin gözegçilik etmeýär we jogapkärçilik çekmeýär.

2.4. Saýtyň administrasiýasy, Saýt ulanyjysy tarapyndan berlen şahsy maglumatlaryň dogrulygyny barlamaýar.

3. GIZLINLIK DÜZGÜNLERINIŇ MOWZUGY

3.1. Bu Gizlinlik Düzgünleri, Saýt Dolandyryşynyň Ulanyjynyň Saýt Dolandyryşynyň dürli haýyşlary boýunça berýän şahsy maglumatlaryny bilkastlaýyn paş etmezlik borçlaryny kesgitleýär (mysal üçin, saýt ýazylanda, sargyt goýanda, habarnamalara ýazylmak we ş.m.).

3.2. Bu Gizlinlik Düzgünlerine laýyklykda işlemek üçin rugsat edilen şahsy maglumatlar, Saýtda ýörite blankalary doldurmak bilen Ulanyjy tarapyndan üpjün edilýär we adatça aşakdaky maglumatlary öz içine alýar:

3.2.1. Ulanyjynyň familiýasy, ady, atasynyň ady;

3.2.2. Ulanyjynyň aragatnaşyk telefon belgisi;

3.2.3. e-poçta salgysy (e-poçta)

3.2.4. Ulanyjynyň ýaşaýan ýeri we beýleki maglumatlar.

3.3. Saýtyň administrasiýasy, saýtyň sahypalaryna girilen wagtynda awtomatiki usulda iberilýän Şahsy maglumatlary goramak üçin hem tagalla edýär:

• IP salgy;

kukilerden maglumat;

• brauzer (ýa-da saýta girýän beýleki programma) hakda maglumat;

• giriş wagty;

• saýt linklerini görmek;

linklere (öňki saýtyň salgysy) we ş.m.

3.3.1. Kukileri öçürmek, saýta girip bilmezlige sebäp bolup biler.

3.3.2. Saýt, girýänleriň IP salgylary barada statistika ýygnaýar. Bu maglumatlar tehniki meseleleri ýüze çykarmak we çözmek, amallaryň dogrulygyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

3.4. Ýokarda görkezilmedik beýleki şahsy maglumatlar (satyn alyş taryhy, brauzerler we ulanylýan operasiýa ulgamlary we ş.m.) abzaslarda göz öňünde tutulanlardan başga ýagdaýlarda bilkastlaýyn aýan edilmeli däldir. 5.2. we 5.3. şu Gizlinlik Düzgünleri muňa degişli däldir.

4. ŞAHSY ULANYJY MAGLUMATLARYNY ÝYGNAMAGYŇ MAKSATLARY

4.1. Ulanyjynyň şahsy maglumatlary Saýt administrasiýasy tarapyndan aşakdaky maksatlar üçin ulanylyp bilner:

4.1.1. Sargyt ýerleşdirmek we (ýa-da) şertnama baglaşmak üçin saýtda hasaba alnan Ulanyjyny kesgitlemek.

4.1.2. Ulanyja şahsylaşdyrylan sahypa çeşmelerine girmek.

4.1.3. Ulanyjy bilen pikir alyşmak, şol sanda habarnamalary ibermek, sahypany ulanmak baradaky haýyşlar, hyzmatlary bermek, Ulanyjydan haýyşlary we arzalary gaýtadan işlemek.

4.1.4. Howpsuzlygy üpjün etmek, galplyklaryň öňüni almak üçin Ulanyjynyň ýerleşýän ýerini kesgitlemek.

4.1.5. Ulanyjy tarapyndan berlen şahsy maglumatlaryň takyklygyny we dolulygyny tassyklamak.

4.1.6. Ulanyjy hasap açmaga razy bolsa, satyn almak üçin hasap döretmek.

4.1.7. Sargyt ýagdaýy barada Saýt ulanyjy habarnamalary.

4.1.8. Tölegleri gaýtadan işlemek we almak, salgyt ýa-da salgyt ýeňilliklerini tassyklamak, tölegiň kynlygy, Ulanyjynyň karz almak hukugyny kesgitlemek.

4.1.9. Saýty ulanmak bilen baglanyşykly kynçylyklar ýüze çykan halatynda Ulanyja netijeli müşderi we tehniki goldaw bermek.

4.1.10. Ulanyjynyň razylygy, haryt täzelenmeleri, ýörite teklipler, bahalar barada maglumat, habar býulletenleri we beýleki maglumatlary saýtyň adyndan ýa-da saýtyň hyzmatdaşlarynyň adyndan üpjün etmek.

4.1.11. Ulanyjynyň razylygy bilen mahabat çärelerini durmuşa geçirmek.

4.1.12. Ulanyjyny, tekliplerini, täzelenmelerini ýa-da hyzmatlaryny almak üçin üçünji tarap saýtlaryna ýa-da bu saýtyň hyzmatdaşlarynyň hyzmatlaryna girmek.

5. ŞAHSY MAGLUMATY GAÝTADAN IŞLEMEGIŇ USULLARY WE ŞERTLERI

5.1. Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemek hiç hili çäklendirmesiz, kanuny ýollar bilen, şol sanda awtomatlaşdyryş gurallaryny ýa-da şular ýaly gurallary ulanmazdan şahsy maglumat ulgamlarynda amala aşyrylýar.

5.2. Ulanyjy, Saýt Dolandyryşynyň şahsy maglumatlary üçünji taraplara, hususan-da kurýer hyzmatlaryna, poçta guramalaryna, telekommunikasiýa operatorlaryna diňe Saýtda ulanyjynyň isleglerini ýerine ýetirmek maksady bilen gerekli ýere geçirmäge hukugynyň bardygyny kabul edýär. Şertnama teklip.

5.3. Ulanyjynyň şahsy maglumatlary ygtyýarly döwlet edaralaryna diňe hereket edýän kanunçylykda görkezilen esaslarda we tertipde geçirilip bilner.

6. TARAPLARYŇ MAKSATLARY

6.1. Ulanyjy öz üstüne alýar:

6.1.1. Sahypany ulanmak üçin zerur şahsy maglumatlar hakda doly we dogry maglumat beriň.

6.1.2. Bu maglumatlar üýtgän ýagdaýynda şahsy maglumatlar hakda berlen maglumatlary täzeläň ýa-da dolduryň.

6.1.3. Saýtda saklanýan gizlin maglumatlaryňyza girmek üçin (hasap maglumatlaryňyz) çäreleri görüň.

6.2. Sahypanyň administrasiýasy:

6.2.1. Alnan maglumatlary diňe şu Gizlinlik Düzgünleriniň 4-nji bölüminde görkezilen maksatlar üçin ulanyň.

6.2.2. Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny paýlamaň we paş etmäň, 5.2. we 5.3. şu Gizlinlik Düzgünleri muňa degişli däldir.

6.2.3. Ulanyjynyň ýa-da onuň kanuny wekiliniň ýa-da şahsy maglumatlar subýektleriniň hukuklaryny goramak üçin ygtyýarly guramanyň nädogry şahsy maglumatlary ýa-da bikanun hereketleri ýüze çykan halatynda tassyklama döwri üçin ýüz tutan pursatyndan başlap, degişli Ulanyjy bilen baglanyşykly şahsy maglumatlary blokirläň.

7. TARAPLARYŇ JOGAPKÄRÇILIKLERI

7.1. Sahypanyň administrasiýasy, abzaslarda göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ulanyjynyň şahsy maglumatlarynyň hereket edýän kanunçylyga laýyklykda bilkastlaýyn aýan edilmegine jogapkärdir. 5.2., 5.3. we 7.2. şu Gizlinlik Düzgünleri muňa degişli däldir.

7.2. Şahsy maglumatlar ýitirilen ýa-da aýan edilen ýagdaýynda, bu gizlin maglumatlar bar bolsa, Saýt administrasiýasy jogapkärçilik çekmeýär:

7.2.1. Ýitirilmezden ýa-da aýan edilmezden ozal köpçülige çykdy.

7.2.2. Saýt administrasiýasy tarapyndan alynmazdan ozal üçünji tarapdan alyndy.

7.2.3. Saýt faýllaryna rugsatsyz girmek arkaly üçünji taraplar tarapyndan alyndy.

7.2.4. Ulanyjynyň razyçylygy bilen aýan edildi.

7.3. Ulanyjy ulanylýan kanunlara laýyklykda berlen şahsy maglumatlaryň kanunylygy, dogrulygy we dolulygy üçin jogapkärdir.

8. GOŞMAÇA ŞERTLER

8.1. Saýt administrasiýasy, Ulanyjynyň razylygy bolmazdan, şu Gizlinlik Düzgünlerine üýtgetmeler girizmäge haklydyr.

8.2. Täze Gizlinlik Düzgünleri, Gizlinlik Düzgünleriniň täze neşiri tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Saýtda ýerleşdirilen pursatyndan güýje girýär.

arrow_upward